العربية
+966
This is a custom code placeholder.
Switch to Preview or publish the page
to see how your code works.
Double-click to edit
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td class="esd-container-frame" width="560" align="left"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr class="es-visible-simple-html-only"> <td class="esd-block-text es-p35b" align="center"> <span id="my_footer" style="font-family:arial;font-size:12px;text-align:center;"></span> </td> </tr> <tr> <td class="esd-block-menu" esd-tmp-menu-padding="5|5" esd-tmp-divider="1|solid|#cccccc" esd-tmp-menu-color="#999999"> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <script> d = new Date(); document.getElementById("my_footer").innerHTML = " ماكدونالدز " + d.getFullYear() + "." + " جميع الحقوق محفوظة " ; </script>